REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
”Amaze Leadership – Frame your story as one of female empowerment!”

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1 Concursul promoţional ”Amazing Leadership – Frame your story as one of female empowerment” (în continuare “Concursul”) este organizat de către:
1.1.1 AMAZE MEDIA & PRODUCTION SRL (“Organizatorul”/“AMAZE”), cu sediul in Bucuresti, Str. Grădinarilor, nr. 14, sc, 1, et. 8, ap. 74, Sector 3, cod postal 031511, cu numar in Registrul Comertului J40/2270/2021, CUI 43705676.
1.2 Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament oficial al Concursului (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”), care este disponibil public şi gratuit pe următoarele link: https://a-maze.ro/campania-amazing-leadership
1.3. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestora pe pagina oficială web a Organizatorului. Anexele precum şi alte acte adiționale la prezentul Regulament, încheiate după data începerii Concursului, vor face parte integrantă din acesta.

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA CONCURSULUI

 • Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prezentul Regulament, in perioada 19/03/2021, ora 00:00:00 – 19/04/2021 inclusiv, ora 23:59:59 (denumita in continuare “Perioada Concursului”). Concursul se adresează exclusiv femeilor care se pot deplasa sau pot participa la inregistrarea sesiunii video, in spațiul AMAZE, care se afla în Bucuresti.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1 Pot participa in Concurs persoanele fizice, de sex feminin, cu varsta de peste 18 ani impliniti la data inceperii Concursului, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania, care indeplinesc conditiile prevazute la art. 5.1 (in continuare “Participantii”).
3.2 La acest Concurs nu au drept de participare urmatoarele persoane:
prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) Organizatorului;
prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) oricaror societati implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei, colaboratori ai Organizatorului;
membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a) – b) de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora).

SECTIUNEA 4.

MECANISMUL CONCURSULUI

4.1 In perioada Concursului, Organizatorul lanseaza provocarea constand in: ”Spune-ne pe ce subiect doresti sa produci un material de tip microlearning”
4.2 Pentru a se inscrie, Participantul trebuie:
4.2.1. Sa indeplineasca conditiile generale de la art. 4;
4.2.2. Sa detina un cont activ pe Instagram/ Facebook/ Linkedin;
4.2.3. Sa intre pe website-ul www.a-maze.ro si sa transmita un mesaj scris care sa contina răspunsul la provocarea Organizatorului.
4.3 Modalitatea de comunicare a raspunsului la provocarea specifica acestui Concurs este printr-un mesaj scris transmis prin completarea formularului aflat pe website -ul Organizatorului, În acest sens, Participanții vor accesa link-ul www.a-maze.ro/campania-amaze-leadership.
4.4 Castigatorii vor fi aleși de către un juriu (“Juriul”) format din: Manager General Amaze, 1 reprezentant al partenerilor campaniei și 1 ambasador al campaniei;
4.5    Criteriile de jurizare sunt: tematica cursului, inovația ideii, precum și forma de prezentare a ideii. Criteriul de baza este raportul dintre conținutul, forma și publicul-tință căruia i se adresează cursul.
4.6  Castigatorul va fi desemnat cu votul majoritar al membrilor juriului care vor analiza toate formularele participantilor si vor desemna castigatorul în baza criteriilor menționate la punctul 5.5.
4.7   Deciziile juriului sunt definitive și nu pot fi contestate.
4.8   Pentru fiecare mesaj trimis, Participantul va primi din partea Organizatorului, in termen de cel mult 2 (două) zile lucrătoare, prin e-mail, un mesaj de răspuns prin care Participantul va fi informat cu privire la statusul înscrierii. 
4.9 Organizatorul va publica numele castigatorilor si premiile castigate de acestia în data de 1 mai 2021, prin afișare pe paginile oficiale de social media ale Organizatorului.
Reguli generale de participare la Concurs, prin orice modalitate de înscriere:
4.10 Un Participant se poate înscrie în Concurs o singură dată folosind modalitatea de înscriere stabilită de prezentul Regulament. Fiecare înscriere corecta efectuata de către un Participant îi garantează acestuia o șansă de câștig. Un Participant poate castiga un singur premiu în cadrul Concursului, indiferent de numărul de mesaje trimise.
4.11 Un Participant identificat cu aceleași date nu se poate înscrie în Concurs de mai multe ori.  
4.12 Organizatorul își rezervă dreptul de a investiga și a interpreta înscrierile in Concurs; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a Participantului in cauza si/sau anuntarea acestuia, la latitudinea Organizatorului. Daca se constata ca un Participant a efectuat inscrieri folosind de mai multe ori aceleasi mijloace de comunicare  si este suspect de frauda, Organizatorul isi rezerva dreptul sa (i) solicite lamuriri si orice documente relevante, (ii) invalideze toate inscrierile cu care Participantul suspect de frauda s-a inscris in Concurs, (iii) blocheze, pe toata Perioada Concursului, mijloacele de comunicare cu care Participantul suspecți de fraudă s-a înscris in Concurs. Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida si de a nu livra premii acelor Participanti care incearca fraudarea Concursului, indiferent daca numele acestora au fost facute publice sau nu.
4.13 Orice material comunicat de către Participanți în cadrul prezentului Concurs,  sub orice formă (video, audio, text), în orice mediu (online, offline) trebuie sa respecte condițiile prezentului Regulament, reglementările legale si bunele moravuri, sa aiba un conținut decent, licit, nediscriminatoriu si relevant pentru prezentul Concurs si sa nu incalce orice drepturi, inclusiv de autor si/sau de proprietate intelectuala, a unor terte parti. Participantul este in integralitate răspunzător pentru materialele comunicate și prejudiciile cauzate prin utilizarea si/sau diseminarea ilegală/in dauna unor terti a acestora, garantează ca deține drepturi depline si nelimitate vizand materialele participante. In cazuri contrare, Organizatorul, la libera sa alegere, poate dispune masuri de remediere necesare precum, fara a se limita la, eliminarea din Concurs si pana la solicitarea acoperirii prejudiciilor cauzate. 

SECTIUNEA 5. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

5.1 La finalul Concursului Amaze va acorda, prin jurizare, urmatorele premii:

 

Denumire premii Cantitate (buc) Valoare unitara (lei) Valoare totala (lei)
Producție video de tip microlearning, constant in:

–     1 ora de consultanță în producțiavideo;

–      staging (propunere și ajustare decor);

–      producție video în limita a 120 de minute (1 cameră, 1 lavaliera, 1 telepromter, ansamblu lumini);

–      editare grafică (curățare, colorizare, vfx: până la 10 elemente grafice)

–      editare audio (editare audio profesională, muzică cu licență);

–      realizare video promovare curs (30 secunde);

–      3 revizii editare;

1 2930 2930
TOTAL : 1 2930 2930

 

Valoarea netă a acestui premiu este de 2930 lei, urmând ca impozitul pe venit să fie retinut la sursă.

5.2 Se va alege un numar de 2 (doi) potențiali câstigatori si cate 2 (doua) rezerve pentru fiecare premiu acordat. 

5.3 Premiile din acest Concurs nu sunt transmisibille si nu pot fi inlocuite. In mod special, Organizatorul nu este responsabil pentru imposibilitatea revendicarii si a utilizarii premiilor 

5.4 Premiul acordat in cadrul prezentei Campanii poate fi revendicat si doar pe teritoriul Romaniei.

5.5 Daca pe Perioada Concursului nu se inscrie/nu participa niciun Participant sau Participantul refuza Premiul,  atunci premiile Concursului raman la dispozitia Organizatorului.

SECTIUNEA 6. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA INITIALA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR

 

 1. Revendicare initiala:
 2. 6.1. Pana la validarea finală un Participant ce a fost ales drept castigator va fi numit “Potential Castigator” si trebuie sa indeplineasca urmatorii pasi pentru a fi declarat castigator final: revendicare inițială si validare finala. Neindeplinirea sau indeplinirea partiala a oricarei din cele trei etape de catre un potential castigator, conduce la invalidarea acestuia si apelarea la rezerve, in ordinea in care acestea au fost extrase. 6.2. Potențialul câștigător va fi contactat în termen de 2 (doua) zile lucrătoare, prin transmiterea unui e-mail de către Organizator, la adresa indicată de către Participant în formularul de înscriere. Organizatorul va aștepta un răspuns la e-mail-ul transmis către Participant, timp de 3 zile lucrătoare, de la data transmiterii e-mail-ului. 6.3. În cazul în care potențialul castigator nu contactează Organizatorul în termenul specificat, acesta va fi invalidat, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului, acesta din urma avand dreptul sa treacă la validarea rezervelor, în ordinea desemnării acestora. Rezervele vor fi contactate respectandu-se aceeași procedură menționată în prezentul capitol.6.4. În cadrul revendicării inițiale, potențialului castigator i se va solicita sa: 
  1. isi exprime acordul expres si neechivoc pentru colectarea, prelucrarea și introducerea datelor cu caracter personal ce urmează a fi comunicate în baza de date aferentă derularii Concursului, in vederea atribuirii premiului;
  2. comunice daca este/nu este angajatul uneia din companiile implicate in aceasta Concurs sau ruda de gradul I cu o persoana angajata la una din companiile mentionate la art. 4.2.;
  3. comunice următoarele date cu caracter personal: nume și prenume, seria și numărul actului de identitate;

   

 3. Validare finala:
 4. 6.5. Producția materialul video de tip curs microlearning ce constituie Premiul Concursului, va  trebuie programată de către Participant și confirmată de către Organizator, în termen de maxim 30 de zile calendaristice, de la momentul validării finale a premiului;6.6. După programare, Organizatorul va transmite către Câștigător, prin e-mail, un ghid de bune practici, necesar pregătirii conținutului de curs, pentru buna derulare a filmării;

SECTIUNEA 7. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII

7.1 Organizatorul implicat în organizarea prezentei Campanii, nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitantii unor revendicari de premii neconforme cu prezentul Regulament, sau care apar după termenele prevăzute în prezentul Regulament Oficial. 

7.2 Organizatorul Concursului implicat în organizarea prezentei Campanii, nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fără a se limita la, pentru:

 1. Înscrieri în afara perioadei de desfășurare a Concursului sau in alt mod decat cel comunicat;
 2. Revendicările ce conțin date incomplete, inexacte sau incorecte;
 3. Situațiile în care date de contact introduse în formularul cu care s-a înscris un Participant nu poate fi identificat (adresă de e-mail incorectă, etc.) și ca atare Organizatorul nu va putea contacta Participantul la Concurs în timpul precizat in Regulament;
 4. Situația în care Câștigătorul nu se prezintă în ziua programată pentru efectuarea filmării; 

7.3 Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentată de data calendaristică și ora (ora, minute) la care sunt receptionate, indiferent de data si ora trimiterii inscrierilor. 

7.4 Organizatorul își rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfășoară inscrierile in Concurs. In cazul in care se observa anumite tentative de fraudă, înscrierile respective vor fi anulate. 

7.5 Organizatorul își rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Concurs care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Concursului.

7.6 Prin înscrierea în Concurs, Participantul declara pe propria răspundere că a luat la cunostinta, si este de acord cu, următoarele:

 1. Participantul este singurul răspunzător pentru orice declarație neconforma cu realitatea;

7.7 Organizatorul implicat in Concurs:

 1. nu este răspunzător de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către Participanti unor terți in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE

8.1. Cu privire la premiul acordat, Organizatorul se obliga să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către castigatori, în conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completarile ulterioare. Orice obligații de natura fiscală sau de alta natura in legatura cu premiile castigate sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor, cu excepția acelora care trebuie retinute la sursa conform prevederilor legale în vigoare, dacă acestea vor fi datorate.

8.2. Participantilor la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Concursului (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea înscrierii in Concurs, a consultarii Regulamentului Oficial, cheltuieli poștale etc.).

SECTIUNEA 9. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1. Pentru implementarea prezentului Concurs, în scopurile specifice indicate mai jos, Organizatorii prelucrează date cu caracter personal.

9.2. Prin simpla participare la acest Concurs, Participanţii înţeleg că, în acest scop, datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate de Organizatori, în vederea organizării Concursului, validării, anunţării câştigătorilor, atribuirii premiilor, precum şi pentru  îndeplinirea obligaţiilor financiar-contabile şi fiscale, în conformitate cu Regulamentul General privind Protecţia Datelor nr. 679/2016 (în continuare “RGPD”). 

9.3. Participanţii înţeleg că prelucrarea datelor personale în condiţiile şi în scopul declarat prin acest Regulament Oficial este indispensabilă derulării Concursului.

9.4. Participanţii la Concurs în calitate de persoane vizate, îşi pot exercita următoarele drepturi, conform legii aplicabile în domeniul protecţiei datelor, anume: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale  automate, dreptul de a se adresa justiţiei sau Autorităţii de supraveghere competente, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a îşi retrage consimţământul atunci când există o prelucrare care se bazează pe acest Regulament.

9.5. Datele personale ale Participanţilor sunt prelucrate de către Organizator în temeiul relaţiei contractuale ce este stabilită prin acceptarea Regulamentului Concursului, în scopul desfăşurării Concursului, atribuirii premiului, anunţării publice a câştigătorului. De asemenea, datele cu caracter personal colectate în cadrul Concursului sunt prelucrate şi în scopul respectării prevederilor legislaţiei financiar-contabile şi fiscale, precum şi de arhivare.

9.6. Fiecare Participant confirmă că a înţeles că prezentul Concurs se desfăşoară prin intermediul unei reţele sociale. Această reţea socială publică şi foloseşte propriile politici cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Participanţii având obligaţia de a se informa cu privire la acestea, Organizatorul neavând nicio responsabilitate în acest sens faţă de Participanţii înscrişi în acest Concurs.

9.7. După soluţionarea eventualelor cereri, reclamaţii privind prelucrări nejustificate, în măsura în care acestea sunt întemeiate, datele personale colectate vor fi distruse şi nu vor fi procesate în niciun mod, cu excepţia cazului în care prelucrarea este impusă de obligaţiile legale ce revin Organizatorului sau atunci când există un interes legitim.

9.8. Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal şi să aplice măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date împotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală. 

SECTIUNEA 10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

10.1 Prin participarea la Campanie, Participanții acordă Organizatorului dreptul de a folosi imaginea și vocea acestora, așa cum aceasta este surprinsă în materialele transmise conform art. 4.6 din prezentul Regulament, în următoarele medii de difuzare: pagina oficială de Instagram A-Maze.ro cât și pe pagina oficiala de Facebook A-maze.ro, Linkedin și pe website Organizatorului (www.a-maze.ro), pentru o perioadă nedeterminată, în scopul promovării Concursului, a imaginii Organizatorilor sau a produselor Organizatorilor. Participanții înțeleg și recunosc că materialele uploadate pot fi utilizate de către Organizatori pentru o perioadă nedeterminată, în scopul promovării Concursului, a imaginii Organizatorilor sau a produselor Organizatorilor în mediul online.

10.2 Prin participarea la Concurs, Participanții declară și garantează că sunt titularii drepturilor de autor asupra materialelor sau că au obținut acordul titularului dreptului de autor în vederea utilizării materialelor potrivit Regulamentului. De asemenea, Participanții declară și garantează că materialele participante la Concurs nu încalcă drepturile terților, inclusiv, dar fără limitare la, drepturile de proprietate intelectuală și dreptul la imagine.

10.3 Participantul înțelege și garantează că nu va folosi materiale care:

 1. reprezintă o încălcare a drepturilor de autor, a dreptului la imagine sau a dreptului la protecția datelor cu caracter personal aparținând unei terțe persoane; 
 2. conțin referiri sau trimiteri la mărci înregistrate sau neînregistrate; 
 3. promovează mărci de produse de tutun sau alcool sau consumul de tutun sau alcool; 
 4. conțin și fac referire la detalii defăimătoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare pentru persoane de o anumită rasă, entitate, religie, orientare sexuală sau grup socio-economic; 
 5. conțin amenințări adresate oricărei terțe persoane, loc, afacere sau grup;
 6. lezează intimitatea sau dreptul la viață privată ale unei terțe persoane; 
 7. prezintă caracter pornografic sau nuditate;
 8. încalcă, în orice mod, legile aplicabile.

10.4 Participanții înțeleg și declară că vor fi singurii responsabili și că vor acoperi oricare și toate prejudiciile cauzate Organizatorului ca urmare a încălcării drepturilor terților prin materialele utilizate, inclusiv, dar fără limitare la, drepturile de proprietate intelectuală și dreptul la imagine.

10.5 Prin participarea la Concurs, Participanții acordă Organizatorului, asupra materialelor transmise, o licență universală din punct de vedere teritorial, neexclusivă, gratuită, irevocabilă, pentru durata maximă de protecție a drepturilor potrivit legii și pentru toate modurile de utilizare și exploatare (incluzând, dar fără a se limita la, dreptul de reproducere, distribuire, împrumut, realizare de opere derivate, în întregime sau parțial) în vederea promovării, în orice mediu (inclusiv, dar fără limitare la, mediul online) a Campaniei, a Organizatorului sau a produselor Organizatorului.

SECTIUNEA 11. INCETAREA CONCURSULUI INAINTE DE TERMEN

11.1 Prezentul Concurs poate înceta înainte de termen numai în cazuri temeinic justificate, precum în caz de forță majoră definit conform Secțiunii 13, sau al imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Concurs. 

11.2 Încetarea Concursului înainte de termen va fi facută publica, prin aceeasi modalitati in care a fost facut public si prezentul Regulament Oficial.

SECTIUNEA 12. SESIZARI SI LITIGII

12.1. In vederea solutionarii sesizarilor de orice natura, participantii la Campanie pot adresa Organizatorului, in termen de maxim 15 zile calendaristice de la inchiderea Campaniei o cerere scrisa prin e-mail la adresa de e-mail hello@a-maze.ro sau prin posta la adresa sediului social mentionat la punctul 1.1., cu indicarea numelui Campaniei. 

12.2. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

SECTIUNEA 13. FORTA MAJORA

13.1. In scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial. 

13.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice acest aspect Participantilor la in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, prin mijloace de comunicare disponibile. 

13.3. In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente, dar fara a se limita la acestea:

 1. pierderea bazelor de date care contin inscrierile in Concurs;
 2. tentative de frauda a mecanismului Concursului prin mijloace electronice sau alte mijloace;
 3. orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

Prezentul Regulament Oficial, impreuna cu Anexele sale, a fost redactat de catre Organizator cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificările şi completările ulterioare.

Organizator AMAZE MEDIA&PRODUCTION SRL                       

ACT ADIȚIONAL NR. 1
REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
”Amaze Leadership – Frame your story as one of female empowerment!”

La data de 15.04.2021 („Data Semnării”), a fost încheiat Actul Adițional nr. 1 RegulamentulUI Oficial al Concursului ”Amaze Leadership – Frame your story as one of female empowerment!” (“Actul Adițional”), organizat de către:

AMAZE MEDIA & PRODUCTION SRL (“Organizatorul”/“AMAZE”), cu sediul in Bucuresti, Str. Grădinarilor, nr. 14, sc, 1, et. 8, ap. 74, Sector 3, cod postal 031511, cu numar in Registrul Comertului J40/2270/2021, CUI 43705676.

AVAND IN VEDERE FAPTUL CA:

• Organizatorul dorește modificarea unor clauze din cuprinsul Regulamentului;

PRIN URMARE, avand in vedere cele de mai sus se încheie prezentul Act Aditional la Regulament, in urmatoarele conditii:

Articolul 1 Definitii

1. Orice termen cu majuscule prevazut in Actul Aditional, care nu este definit in prezentul, va avea sensul care i se atribuie prin Regulament, asa cum acesta este modificat prin acest Act Aditional.

Articolul 2 Modificari
2.1. Se modifica paragraful ” Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prezentul Regulament, in perioada 19/03/2021, ora 00:00:00 – 19/04/2021 inclusiv, ora 23:59:59 (denumita in continuare “Perioada Concursului”).” al Secțiunii 2, care va avea urmatorul continut:”Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prezentul Regulament, in perioada 19/03/2021, ora 00:00:00 – 19/05/2021 inclusiv, ora 23:59:59 (denumita in continuare “Perioada Concursului”).”
2.2. Se modifica paragraful ”Organizatorul va publica numele castigatorilor si premiile castigate de acestia în data de 1 mai 2021, prin afișare pe paginile oficiale de social media ale Organizatorului.” al art.9 Secțiunea 4, care va avea urmatorul continut:” Organizatorul va publica numele castigatorilor si premiile castigate de acestia în data de 1 iunie 2021, prin afișare pe paginile oficiale de social media ale Organizatorului.”.

Acest Act Adițional va forma parte integrantă din Regulament Oficial al Concursului.
Articolul 3 Diverse
3.1 Toate celelalte prevederi ale Regulamentului nemodificate prin prezentul Act aditional sunt si raman valabile.

ORGANIZATOR AMAZE MEDIA&PRODUCTION SRL

Conectați-vă cu datele de autentificare

Ați uitat datele dvs.?